Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων - Επιλαχόντων


Για να δείτε τον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντων - Επιλαχόντων, για το ΚΔΗΦ του Σωματείου "Η ΑΡΓΩ" στα πλαίσια της υλοποίησης του Υποέργου: " Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Υστέρηση ή/και Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους" της Πράξης "Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσια Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία" με κωδικό ΟΠΣ 5002482 από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρεια Αττικής,
ανατρέξτε στο σύνδεσμο της ιστοσελίδας ακολουθώντας τη διαδρομή:


ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ - ΕΣΠΑ - ΕΣΠΑ 2014/2020 - ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020.


Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο