Γενικές Πληροφορίες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 (κωδ. 16)

Άξονας Προτεραιότητας (09) - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής.
Τίτλος " Κέντρα Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία",
ΑΔΑ: ΩΝΖ87Λ7-ΥΧΚ
Τίτλος Προγράμματος για το ΚΔΗΦ του Σωματείου "Η ΑΡΓΩ":
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.
Στόχοι της Πράξης:
  1. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών
  2. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.
  3. Η καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
• Μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο
• Διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).
• Πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ, βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου που θα διαμορφώνεται από την διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου.
• Παροχή ατομικής ή και ομαδικής άσκησης
• Εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής από όλους τους θεραπευτές και το λοιπό προσωπικό του Κέντρου με βάση τις οδηγίες της διεπιστημονικής ομάδας
• Δημιουργική απασχόλησή τους στους χώρους του Κέντρου και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους με επισκέψεις στην κοινότητα
• Συμμετοχή των ωφελουμένων σε προγράμματα ψυχαγωγίας, προγράμματα πολιτισμού και άθλησης εντός και εκτός Κέντρου, με επισκέψεις σε ανάλογους χώρους και πραγματοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Το Πρόγραμμα αφορά στην παροχή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ υπηρεσιών σε 25 άτομα με Νοητική Υστέρηση ή/και στο Φάσμα του Αυτισμού, κατοίκους Πειραιά και Όμορων Δήμων. Για την ένταξη στο ΚΔΗΦ υποβάλλεται αίτηση ΜΟΝΟ όταν υπάρχει ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Δυνητικά Ωφελούμενους.. Οι αιτήσεις των υποψηφίων μοριοδοτούνται και αποκτούν σειρά προτεραιότητας. Τα αποτελέσματα των μοριοδοτήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στο προφίλ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ" στο Facebook.

ΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ:
• στην ιστοσελίδα του Σωματείου «Η ΑΡΓΩ» και στο Facebook.
• στις ιστοσελίδες της ΕΣΑμεΑ και της ΠΟΣΓΚΑμεΑ
• ενημερώνονται με e mail τα οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής του Δήμου Πειραιά και των λοιπών όμορων Δήμων.

Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που τους παρέχονται από το ΚΔΗΦ από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής τους στην πράξη και δεν θα λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής τους στην πράξη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Αίτηση (με φωτογραφία του υποψήφιου ωφελούμενου). Συμπληρώνεται στην Έδρα του Σωματείου.
2. Πιστοποιητικό Δικαστικής Συμπαράστασης ωφελούμενου σε περίπτωση που αυτός είναι ενήλικας και την αίτηση την υποβάλει άλλος. 
3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή Πιστοποιητικού Γέννησης με φωτογραφία. (του άμεσα ωφελούμενου και του ατόμου που έχει τη Δικαστική Συμπαράσταση.
4. ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ: αντίγραφο της άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.
5. Ατομικό ή οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το προηγούμενο οικονομικό έτος, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.
6. Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, εν ισχύ.
7. Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
8. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ, εάν ο γονέας/κηδεμόνας είναι άνεργος.
9. Αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας, εάν ο γονέας/κηδεμόνας ή αδελφός/η είναι ΑμεΑ.
10. Βεβαίωση ΑΜΚΑ και Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας. Σε περίπτωση ανασφάλιστου βεβαίωση από την Πρόνοια.
11. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής τους στην πράξη.
12. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν θα λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη
13. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας. (Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ, σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Τύπος πλαισίου διαμονής:
• Ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, θεραπευτήρια / ΚΚΠΠ, κ.α. ΜΟΡΙΑ 40
• Οικογενειακού τύπου στεγαστικές δομές (ατομική/ οικογενειακή κατοικία, ΣΥΔ). ΜΟΡΙΑ 10
Ασφαλιστική ικανότητα:
• Ανασφάλιστος/η ΜΟΡΙΑ 30
• Ασφαλισμένος/η ΜΟΡΙΑ 10
Ύψος ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος:
• Εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας (Σύμφωνα με τα ετήσια δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ) ΜΟΡΙΑ 20
• Εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας ΜΟΡΙΑ 10
Οικογενειακή κατάσταση:
• Ύπαρξη άλλου ΑμεΑ στην οικογένεια (δεν υπολογίζεται ο αιτούμενος) ΜΟΡΙΑ 12
• Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών ΜΟΡΙΑ 12
• Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι (άνω των δύο εξαρτώμενων μελών εκτός του ωφελούμενου). ΜΟΡΙΑ 8
Εργασιακή κατάσταση του γονέα /νόμιμου κηδεμόνα.
• Άνεργος/η ΜΟΡΙΑ 10
• Εργαζόμενος/η ΜΟΡΙΑ 5

ΣΗΜ.: Η τελική επιλογή γίνεται από την ειδική επιτροπή εξέτασης/ελέγχου των αιτήσεων και επιλογής των ωφελουμένων, η οποία ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ» σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία προκαθορίζονται από την προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμιών, διενεργείται κλήρωση παρουσία των ισοβαθμούντων.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ & ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, θα χρειαστούν:
• Εκθέσεις αξιολόγησης από άλλες εκπαιδευτικές δομές που παρακολουθούσε ο/η ωφελούμενος/η.
• Λήψη ιατροπαιδαγωγικού ιστορικού.
• Σύνταξη κοινωνικού ιστορικού
• Ενημέρωση σχετικά με το πλαίσιο προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων του Σωματείου "Η ΑΡΓΩ", σύμφωνα με την Ευρωπαική Οδηγία EU2016/679.
• Ιατρική γνωμάτευση από Παθολόγο και Δερματολόγο για ωφελούμενους/ες άνω των 15 ετών ή μόνο από παιδίατρο εφόσον ο/η ωφελούμενος/η είναι κάτω των 15 ετών.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο