ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 (κωδ. 16)

Άξονας Προτεραιότητας (09) - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής.

Τίτλος " Κέντρα Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία",
ΑΔΑ: ΩΝΖ87Λ7-ΥΧΚ

Τίτλος Προγράμματος για το ΚΔΗΦ του Σωματείου "Η ΑΡΓΩ":
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.

Στόχοι της Πράξης:
  1. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών
  2. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.
  3. Η καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ - 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έπειτα από την 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολής αιτήσεων ένταξης Δυνητικά Ωφελουμένων σε πρόγραμμα στα πλαίσια της Πράξης "ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ" με κωδικό ΟΠΣ 5002482 και του Υποέργου " ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ" που υλοποιείται από το ΚΔΗΦ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ", κατά το χρονικό διάστημα 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017 όπως αρχικά προβλεπόταν και την παράταση έως 15 Δεκεμβρίου 2017, υποβλήθηκαν συνολικά τέσσερις (4) αιτήσεις που μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και την κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των ισοψηφισάντων, καταρ΄τιστηκε ο παρακάτω ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ.

1. Ωφελούμενος/η Κ.Κ - 50 Μόρια
2. Ωφελούμενος/η Κ.Π. - 45 Μόρια
3. Ωφελούμενος/η Τ.Σ.Σ - 45 Μόρια
4. Ωφελούμενος/η Κ.Ε. - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω μη προσκόμισης Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο