ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑμεΑΤο Έργο υλοποιήθηκε από 2/6/2014 έως 12/1/2015

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑμεΑ (ολοκληρώθηκαν)

ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑμεΑ (ΕΚΚΕΕ)

του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "Η ΑΡΓΩ",

ΥΛΟΠΟΙΕΙ:

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2012 - 2013

Υπουργείο Εργασίας & Κονωνικής Ασφάλισης - Ευρωπαική Ένωση

Γενική Γραμματεία Διαχείρησης Κοινοτικών και άλλων Πόρων - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013"

www.epanad.gov.gr

Περισσότερα...

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Γονέα - κηδεμόνα) Έμμεσα Ωφελούμενος.
 1. Επικυρωμένη φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
 2. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος. Εάν δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση από τη ΔΟΥ οτι νομίμως δεν υποβάλει φορολογική δήλωση.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακης Κατάστασης.
 4. Βεβαίωση εργοδότη όπου να φαίνεται το είδος της απασχόλησης. (ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης)
 5. Για τους Αυτοαπασχολούμενους, αντίγραφο Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος από ΔΟΥ.
 6. Για τους Ασφαλισμένους του ΟΓΑ, βεβαίωση Ασφάλισης.
 7. Αν ο γονέας - κηδεμόνας είναι και ο ίδιος ΑμεΑ, βεβαίωση ΚΕΠΑ.
 8. Αν ο γονέας - κηδεμόνας είναι άνεργος, κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 9. Αν ο γονέας κηδεμόνας είναι αλλοδαπός, Άδεια Παραμονής σε ισχύ.
 10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το άτομο δεν λαμβάνει υπηρεσίες από άλλη Δομή. (Συμπληρώνεται εδώ)
 11. Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι επιφορτισμένος με τη φροντίδα του ατόμου με αναπηρία. (Συμπληρώνεται εδώ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - Άμεσα Ωφελούμενος.
 1. Γνωμάτευση Αναπηρίας.
 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος. Εάν δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση από τη ΔΟΥ οτι νομίμως δεν υποβάλει φορολογική δήλωση.
 4. Άδεια Παραμονής σε ισχύ, έαν πρόκειται για αλλοδαπό.

www.eetaa.gr

Απογευματινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ)
του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
«Η ΑΡΓΩ»

Υλοποίησε απογευματινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 20 Άτομα με Αναπηρία (Νοητική Υστέρηση) στην έδρα του Κέντρου για την περίοδο:
Φεβρουάριος 2012 – Δεκέμβριος 2012

ΔΡΑΣΗ: "Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και Λοιπών ατόμων που Χρήζουν Βοήθειας για την Ενίσχθση της Απασχολησιμότητας των Εμμέσως Ωφελουμένων Ατόμων"
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013"
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.)

www.eetaa.gr


ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΙΕΑΔ)

Το Σωματείο "Η ΑΡΓΩ", υλοποίησε πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού του, στα πλαίσια της
Πράξης: "Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 20 - 49 Άτομα, εντός της Οικονομικής Κρίσης, Πρόσκληση Γ' "
Έναρξη: Νοέμβριος 2012, Λήξη: Μάρτιος 2013.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013"
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)
www.eiead.gr

Πρόγραμμα 1:
τίτλος, "Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές - Εκπαιδευτικά εργαλεία", 300 ώρες (Θεωρία 180, πρακτική 120)
Για 20 εργαζόμενους του Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ στον Πειραιά.

Πρόγραμμα 2: τίτλος, "Νοσηλευτική Φροντίδα Οικοτρόφων", 300 ώρες (Θεωρία 180, πρακτική 120)
Για 15 εργαζομένους του Οικοτροφείου στα Καλύβια Αττικής.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο