ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Γονέα - κηδεμόνα) Έμμεσα Ωφελούμενος.
 1. Επικυρωμένη φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
 2. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος. Εάν δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση από τη ΔΟΥ οτι νομίμως δεν υποβάλει φορολογική δήλωση.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακης Κατάστασης.
 4. Βεβαίωση εργοδότη όπου να φαίνεται το είδος της απασχόλησης. (ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης)
 5. Για τους Αυτοαπασχολούμενους, αντίγραφο Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος από ΔΟΥ.
 6. Για τους Ασφαλισμένους του ΟΓΑ, βεβαίωση Ασφάλισης.
 7. Αν ο γονέας - κηδεμόνας είναι και ο ίδιος ΑμεΑ, βεβαίωση ΚΕΠΑ.
 8. Αν ο γονέας - κηδεμόνας είναι άνεργος, κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 9. Αν ο γονέας κηδεμόνας είναι αλλοδαπός, Άδεια Παραμονής σε ισχύ.
 10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το άτομο δεν λαμβάνει υπηρεσίες από άλλη Δομή. (Συμπληρώνεται εδώ)
 11. Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι επιφορτισμένος με τη φροντίδα του ατόμου με αναπηρία. (Συμπληρώνεται εδώ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - Άμεσα Ωφελούμενος.
 1. Γνωμάτευση Αναπηρίας.
 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος. Εάν δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση από τη ΔΟΥ οτι νομίμως δεν υποβάλει φορολογική δήλωση.
 4. Άδεια Παραμονής σε ισχύ, έαν πρόκειται για αλλοδαπό.

www.eetaa.gr

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο