ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑμεΑ (ολοκληρώθηκαν)

Απευθύνεται σε νέους/νέες με Αναπηρία (γενικά) κατόχους κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ. Διάρκεια 400 ώρες (Προκατάρτιση, κατάρτιση, πρακτική άσκηση)

Εκπαιδευτικές Ενότητες: α) Βασικές γνώσεις Η/Υ, β) Άτομα με Αναπηρία, γ) Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία, δ) Ο ρόλος του φροντιστή, ε) Πρώτες Βοήθειες, στ) Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, ζ) Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας, η) Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, θ) Πρακτική Άσκηση στο Κέντρο Ημέρας και στο Οικοτροφείο του Σωματείου "Η ΑΡΓΩ".

Αριθμός Θέσεων: 10

Τόπος: στην Έδρα του Σωματείου "Η ΑΡΓΩ".

Έναρξη: Ιούλιος 2013.

Λήξη: Νοέμβριος 2013.

Ώρες Υλοποίησης: καθημερινά 15.00 - 21.00.

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα υπερβούν τις θέσεις κατάρτισης, η επιλογή των καταρτιζομένων θα γίνει κατόπιν μοριοδότησης.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων.
ΜΟΡΙΑ:
Ο υποψήφιος είναι αρχηγός μονογονεικής οικογένειας: 5 μόρια
Ο υποψήφιος είναι γονεας ανήλικου παιδιού: 5 μόρια.
Ύπαρξη και άλλου ατόμου με αναπηρία στην οικογένεια: 5 μόρια
Ο υποψήφιος είναι πολύτεκνος: 5 μόρια.
Οικογενειακό εισόδημα έως 5.000 ευρώ: 10 μόρια.
Οικογενειακό εισόδημα 5001 - 12.000 ευρώ: 5 μόρια
Ηλικία υποψηφίου έως 45 ετών: 5 μόρια.
Ηλικία υποψηφίου άνω των 45 ετών: 10 μόρια
Χρόνος ανεργίας έως 1 έτος: 5 μόρια.
Χρόνος ανεργίας περισσότερο του 1 έτους: 10 μόρια.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο