ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑμεΑ (ολοκληρώθηκαν)

ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑμεΑ (ΕΚΚΕΕ)

του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "Η ΑΡΓΩ",

ΥΛΟΠΟΙΕΙ:

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2012 - 2013

Υπουργείο Εργασίας & Κονωνικής Ασφάλισης - Ευρωπαική Ένωση

Γενική Γραμματεία Διαχείρησης Κοινοτικών και άλλων Πόρων - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013"

www.epanad.gov.gr

 


 

Άξονας Προτεραιότητας 11: "Πλήρης Ενσωμάτωση του Συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μία Κοινωνία ίσων Ευκαιριών, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου", 
Πράξη: "Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Προκατάρτισης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία και σε εξαρτημένα υπό απεξάρτηση άτομα"


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Κατάρτιση και Ανάπτυξη Εργασιακών Δεξιοτήτων Ατόμων με Αναπηρία"

Πρόγραμμα 1:"Εκπαίδευση σε Βοηθητικές Ξυλουργικές Εργασίες"           Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Θ Η Κ Ε

Απευθύνεται σε νέους με Ελαφριά Νοητική Υστέρηση, κατόχους  κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ. Διάρκεια 400 ώρες (προκατάρτιση, κατάρτιση, πρακτική άσκηση)

Εκπαιδευτικές Ενότητες: α) Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής, ανάγνωσης, χρήσης αριθμών, β) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, γ) Γνωριμία με την πρώτη ύλη, δ) Κανόνες εργασιακής συμπεριφοράς, ε) Κανόνες ασφάλειας στο χώρο του ξυλουργικού εργαστηρίου, στ) Γνωριμία και χρήση των διάφορων εργαλείων και μηχανημάτων του ξυλουργικού εργαστηρίου, ζ) Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, η) Πρακτική Άσκηση στο πιστοποιημένο εργαστήριο του Κέντρου.

Αριθμός Θέσεων: 10

Τόπος: στην Έδρα του Σωματείου "Η ΑΡΓΩ".

Έναρξη: 15 Οκτωβρίου 2012.

Λήξη: 15 Μαρτίου 2013

Ώρες υλοποποίησης: καθημερινά 14.00 - 18.00

 


Πρόγραμμα 2: "Εκπαίδευση συνοδών σχολικών λεωφορείων Κέντρου Διημέρευσης ΑμεΑ"   OΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Απευθύνεται σε νέους και νέες με Αναπηρία (γενικά) κατόχους κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ. Διάρκεια 400 ώρες (Προκατάρτιση, κατάρτιση, πρακτική άσκηση)

Εκπαιδευτικές Ενότητες: α) Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, β) Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία, γ) ο ρόλος του/της συνοδού σχολικού λεωφορείου, δ) Πρώτες Βοήθειες, ε) Άτομα με Αναπηρία, στ) Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας, ζ) Λειτουργία Κέντρων Διημέρευσης ΑμεΑ, η) Βασικές Αρχές Εργασιακής Νομοθεσίας, θ) Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας ι) Πρακτική Άσκηση στο Κέντρο του Σωματείου.

Αριθμός Θέσεων: 10

Τόπος: στην Έδρα του Σωματείου "Η ΑΡΓΩ".

Έναρξη: 12 Μαρτίου 2013.

Λήξη: 27 Ιουλίου 2013.

Ώρες Υλοποίησης: καθημερινά 15.00 - 20.00.

 


 

Πρόγραμμα 3: "Εκπαίδευση Φροντιστών ΑμεΑ σε Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας - Οικοτροφεία - Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης"     ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Πληροφορίες στην επόμενη σελίδα


Απευθύνεται σε νέους/νέες με Αναπηρία (γενικά) κατόχους κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ. Διάρκεια 400 ώρες (Προκατάρτιση, κατάρτιση, πρακτική άσκηση)

Εκπαιδευτικές Ενότητες: α) Βασικές γνώσεις Η/Υ, β) Άτομα με Αναπηρία, γ) Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία, δ) Ο ρόλος του φροντιστή, ε) Πρώτες Βοήθειες, στ) Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, ζ) Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας, η) Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, θ) Πρακτική Άσκηση στο Κέντρο Ημέρας και στο Οικοτροφείο του Σωματείου "Η ΑΡΓΩ".

Αριθμός Θέσεων: 10

Τόπος: στην Έδρα του Σωματείου "Η ΑΡΓΩ".

Έναρξη: Ιούλιος 2013.

Λήξη: Νοέμβριος 2013.

Ώρες Υλοποίησης: καθημερινά 15.00 - 21.00.

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα υπερβούν τις θέσεις κατάρτισης, η επιλογή των καταρτιζομένων θα γίνει κατόπιν μοριοδότησης.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων.
ΜΟΡΙΑ:
Ο υποψήφιος είναι αρχηγός μονογονεικής οικογένειας: 5 μόρια
Ο υποψήφιος είναι γονεας ανήλικου παιδιού: 5 μόρια.
Ύπαρξη και άλλου ατόμου με αναπηρία στην οικογένεια: 5 μόρια
Ο υποψήφιος είναι πολύτεκνος: 5 μόρια.
Οικογενειακό εισόδημα έως 5.000 ευρώ: 10 μόρια.
Οικογενειακό εισόδημα 5001 - 12.000 ευρώ: 5 μόρια
Ηλικία υποψηφίου έως 45 ετών: 5 μόρια.
Ηλικία υποψηφίου άνω των 45 ετών: 10 μόρια
Χρόνος ανεργίας έως 1 έτος: 5 μόρια.
Χρόνος ανεργίας περισσότερο του 1 έτους: 10 μόρια.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο