Συνοδευτικές- υποστηρικτικές υπηρεσίες

Συνοδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

ΓΕΝΙΚΑ

Στόχος της παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, η άρση των διακρίσεων, καθώς και η ενδυνάμωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους σε μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προκατάρτιση, κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιχορήγηση Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων  Επαγγελματιών).

Με τις προβλεπόμενες δράσεις επιδιώκεται η ενεργοποίηση και παροχή ίσων ευκαιριών κάθε ατόμου που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ώστε να αναπτύξει κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ενσωμάτωσή του στο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, επιδιώκεται η ανάπτυξη δικτύων για κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη.
Στο πλαίσιο Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, οι Φορείς Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών υποβάλλουν Πρόταση / Σχέδιο Δράσης, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πλήρως εξειδικευμένο, χρονικά προσδιορισμένο, τεκμηριωμένο και αποτιμώμενο, επικεντρωμένο, εκεί που είναι αναγκαίο, σε συγκεκριμένη κοινωνικά ευπαθή ομάδα και σε παροχή οριζόντιας φύσης υπηρεσιών σε όσους κινδυνεύουν από κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό στην περιοχή όπου αναπτύσσονται ενέργειες του συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης.

Στα εν λόγω Σχέδια Δράσης είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν ενέργειες και των δύο κατωτέρω κατηγοριών καθώς και επιπλέον ενέργειες, που τυχόν κρίνονται απαραίτητες.
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι δράσεις που έχουν άμεση σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο και στοχεύουν στην ενδυνάμωση του ατόμου, καθώς και στην προετοιμασία για την ένταξή του στην αγορά εργασίας.

Οι ενέργειες αυτές είναι:

  • η προσέγγιση – ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – ενεργοποίηση των ωφελουμένων ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία ένταξης,
  • η συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, όπως τόνωση αυτοπεποίθησης, υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης της οικογένειας, διευκόλυνση της πρόσβασης σε Δημόσιες Υπηρεσίες, καλλιέργεια ικανοτήτων για ομαδική εργασία και επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο κλπ,
  • η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων,
  • ο εξειδικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός, καθώς και περαιτέρω καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων,
  • η διερεύνηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των χρηστών,
  • η πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά καθώς και νομικής μορφής θέματα,
  • οι τεχνικές ανεύρεσης εργασίας και η εισαγωγή στο απαιτούμενο εργασιακό ήθος,
  • η σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, η παρουσίαση εαυτού, η προετοιμασία για συνέντευξη με τον εργοδότη, η προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον κλπ,
  • η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της γυναικείας (βοήθεια στην εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία επιχειρήσεων),
  • η παρακολούθηση των ωφελούμενων τόσο, κατά τη διάρκεια παροχής ΣΥΥ, όσο και κατά τη διάρκεια ένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Text Size

Ανακοινώσεις

Δωρεά Desmos

Η Διοίκηση του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ", ευχαριστεί θερμά την Desmos Non Profit Foundation για την διαρκή υποστήριξή της.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο