Συνοδευτικές- υποστηρικτικές υπηρεσίες

Συνοδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

ΓΕΝΙΚΑ

Στόχος της παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, η άρση των διακρίσεων, καθώς και η ενδυνάμωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους σε μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προκατάρτιση, κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιχορήγηση Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων  Επαγγελματιών).

Με τις προβλεπόμενες δράσεις επιδιώκεται η ενεργοποίηση και παροχή ίσων ευκαιριών κάθε ατόμου που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ώστε να αναπτύξει κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ενσωμάτωσή του στο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, επιδιώκεται η ανάπτυξη δικτύων για κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη.
Στο πλαίσιο Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, οι Φορείς Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών υποβάλλουν Πρόταση / Σχέδιο Δράσης, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πλήρως εξειδικευμένο, χρονικά προσδιορισμένο, τεκμηριωμένο και αποτιμώμενο, επικεντρωμένο, εκεί που είναι αναγκαίο, σε συγκεκριμένη κοινωνικά ευπαθή ομάδα και σε παροχή οριζόντιας φύσης υπηρεσιών σε όσους κινδυνεύουν από κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό στην περιοχή όπου αναπτύσσονται ενέργειες του συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης.

Στα εν λόγω Σχέδια Δράσης είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν ενέργειες και των δύο κατωτέρω κατηγοριών καθώς και επιπλέον ενέργειες, που τυχόν κρίνονται απαραίτητες.
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι δράσεις που έχουν άμεση σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο και στοχεύουν στην ενδυνάμωση του ατόμου, καθώς και στην προετοιμασία για την ένταξή του στην αγορά εργασίας.

Οι ενέργειες αυτές είναι:

 • η προσέγγιση – ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – ενεργοποίηση των ωφελουμένων ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία ένταξης,
 • η συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, όπως τόνωση αυτοπεποίθησης, υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης της οικογένειας, διευκόλυνση της πρόσβασης σε Δημόσιες Υπηρεσίες, καλλιέργεια ικανοτήτων για ομαδική εργασία και επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο κλπ,
 • η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων,
 • ο εξειδικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός, καθώς και περαιτέρω καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων,
 • η διερεύνηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των χρηστών,
 • η πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά καθώς και νομικής μορφής θέματα,
 • οι τεχνικές ανεύρεσης εργασίας και η εισαγωγή στο απαιτούμενο εργασιακό ήθος,
 • η σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, η παρουσίαση εαυτού, η προετοιμασία για συνέντευξη με τον εργοδότη, η προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον κλπ,
 • η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της γυναικείας (βοήθεια στην εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία επιχειρήσεων),
 • η παρακολούθηση των ωφελούμενων τόσο, κατά τη διάρκεια παροχής ΣΥΥ, όσο και κατά τη διάρκεια ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν δράσεις που έχουν άμεση σχέση με:

 • την παρέμβαση του φορέα συνολικά στον πληθυσμό των ευπαθών ομάδων,
 • την ανάπτυξη δικτύων με επιχειρήσεις, φορείς, κ.λ.π.,
 • την ενεργοποίηση εθελοντών,
 • την ενεργό συμμετοχή των ωφελουμένων στη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα,
 • τη διοργάνωση ημερίδων / συνεδρίων,
 • τη συλλογή, δημιουργία και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού,
 • την αναζήτηση και διάχυση πληροφοριών μέσω διαδικτύου,
 • τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στα ΜΜΕ,
 • τη συνεργασία με τοπικούς φορείς,
 • τη συμμετοχή των φορέων σε εθνικά και διεθνή δίκτυα.

 

Επίσης, δράσεις που σχετίζονται με :

 • την ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης που θα αναδεικνύουν καλές πρακτικές των Σχεδίων Δράσης.
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

Ωφελούμενοι των ενεργειών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, είναι άνεργοι που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.

 • άτομα με αναπηρίες,
 • άτομα με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων,
 • παλιννοστούντες,
 • πρόσφυγες,
 • μετανάστες,
 • φυλακισμένοι,
 • αποφυλακισμένοι,
 • ανήλικοι παραβάτες,
 • ειδικές πολιτισμικές ομάδες (π.χ. Τσιγγάνοι-Πομάκοι),
 • ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό,
 • μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών,
 • λοιπές κατηγορίες ανέργων σε περιοχές ή κλάδους υψηλής ανεργίας,
 • πρώην χρήστες ουσιών ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης,
 • οροθετικοί,
 • λοιπές κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

 

Έχουν υλοποιηθεί τα παρακάτω Προγράμματα Συνοδευτικών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών:

Σε συνεργασία με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης της περιοχής:

ΚΕΚ Εταιρεία Έρευνας & Επικοινωνίας
ΚΕΚ Άποψη

 • ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΥ σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και Μειονεξίες, με αντικείμενο κατάρτισης την ΕΝΤΥΠΗ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ.
 • ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΥ σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, με αντικείμενο κατάρτισης την ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ.
 • ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΥ σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, με αντικείμενο κατάρτισης την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ και ΕΙΚΟΝΑΣ.
 • ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΥ σε Άτομα με Κινητικές Αναπηρίες, με αντικείμενο κατάρτισης τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ.

  Αυτόνομα
 • ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 40 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ  ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, χρόνος υλοποίησης , Μάιος 1003 - Ιούνιος 2004.
  Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του ΕΚΤ. Στόχος του , η προετοιμασία , η ενίσχυση και η κινητοποίηση του ατόμου με Νοητική Υστέρηση προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της εργασίας της αποκατάστασης.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο