ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους (άτομα με νοητική αναπηρία ή/και αυτισμό), για την Πράξη: "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ" με Κωδ. ΟΠΣ 5002482, ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020, με καταληκτική ημερομηνία (κατόπιν παρατάσεως) την 15η Δεκεμβρίου 2017, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα συνολικά τέσσερις (4) αιτήσεις με την παρακάτω ημερολογιακή σειρά:
Ωφελούμενος/η Τ.Σ. με αριθμ. Πρωτ. 100Λ΄/21-11-2017
Ωφελούμενος/η Κ.Κ. με αριθμ. Πρωτ. 102Λ΄/23-11-2017
Ωφελούμενος/η Κ.Π. με αριθμ. Πρωτ. 103Λ΄/15-12-2017
Ωφελούμενος/η Κ.Ε. με αριθμ. Πρωτ. 104Λ΄/15-12-2017 

Κατά τον έλεγχο και τη μοριοδότηση των αιτήσεων, προέκυψε ο παρακάτω Προσωρινός Πίνακας Ωφελουμένων.

1η ΘΕΣΗ: Ωφελούμενος/η Κ.Κ. με αριθμ. Πρωτ. 102Λ΄/23-11-2017 (50 Μόρια)
2η ΘΕΣΗ: ισοψηφία (με 45 Μόρια) των ωφελουμένων Τ.Σ. με αριθμ. Πρωτ. 100Λ΄/21-11-2017 και Κ.Π. με αριθμ. Πρωτ. 103Λ΄/15-12-2017.
Η αίτηση του ωφελούμενου/ης Κ.Ε. με αριθμ. Πρωτ. 104Λ΄/15-12-2017, απορρίπτεται λόγω μη προσκόμισης Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.

Δίνεται η δυνατότητα ενστάσεων έως την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 13:00.
 


Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο