Ενδιάμεση Έκθεση Διεπιστημονικής Ομάδας - Μάρτιος 2019

Το Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ» και το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) ΑμεΑ στον Πειραιά, από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 λειτουργεί ως δικαιούχος της Πράξης με τίτλο «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία». (αριθμ. Πρωτ. απόφ. Ένταξης 3926/18-04-2017)


Η Πράξη έχει τριετή διάρκεια για ένα συνολικό πλήθος ωφελουμένων που ανέρχεται στα 25 άτομα και υλοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες 13.00 – 21.00 συμπεριλαμβανομένων των δρομολογίων παραλαβής και επιστροφής στο σπίτι, 11 μήνες το χρόνο (Σεπτέμβριος – Ιούλιος).
Στις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΚΔΗΦ περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο
• Διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).
• Πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ, βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου που θα διαμορφώνεται από την διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου.
• Παροχή ατομικής ή και ομαδικής άσκησης
• Εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής από όλους τους θεραπευτές και το λοιπό προσωπικό του Κέντρου με βάση τις οδηγίες της διεπιστημονικής ομάδας
• Δημιουργική απασχόλησή τους στους χώρους του Κέντρου και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους με επισκέψεις στην κοινότητα
• Συμμετοχή των ωφελουμένων σε προγράμματα ψυχαγωγίας, προγράμματα πολιτισμού και άθλησης εντός και εκτός Κέντρου, με επισκέψεις σε ανάλογους χώρους και πραγματοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων.
• Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς, Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παρεμφερών υπηρεσιών, την τοπική κοινότητα κλπ.
Στο Κέντρο εντάχθηκαν 25 (όλοι νέοι) ωφελούμενοι ηλικίας από 9 έως 35 ετών που κατανεμήθηκαν σε τρία εκπαιδευτικά τμήματα, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική ιατρική διάγνωση, το εκπαιδευτικό επίπεδο, τη λειτουργικότητα, τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την αρχική αξιολόγηση. Κατά συνέπεια προέκυψαν 3 τμήματα εκπαίδευσης:
1. Τμήμα των 7 ωφελουμένων του αυτιστικού φάσματος καλής λειτουργικότητας,
2. Τμήμα επίσης των 7 ωφελουμένων του αυτιστικού φάσματος χαμηλής λειτουργικότητας και
3. Τμήμα των 11 ωφελουμένων με Νοητική Υστέρηση.
Το κάθε τμήμα υποστηρίζεται από δύο εκπαιδευτικούς. Ο ένας, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή (υπεύθυνος τμήματος και πρόσωπο αναφοράς για τους ωφελούμενους) που πλαισιώνεται βάση προγράμματος από δεύτερο στέλεχος διαφορετικό κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Κάθε τμήμα έχει δικό του ημερήσιο – εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο διαμορφώνεται με την έναρξη της εκπαιδευτικής χρονιάς που πλαισιώνεται από αντίστοιχο πρόγραμμα ατομικών θεραπειών λόγου και έργου. Τα προγράμματα είναι δυνατόν να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής χρονιάς μετά από τεκμηρίωση και προκειμένου να ενταχθούν νέες δραστηριότητες.
Στο πρώτο 18μηνο υλοποίησης τηρείται μηνιαίο έντυπο καταγραφής συνεδριών για κάθε ωφελούμενο, στο οποίο καταγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες από ψυχολόγο, παιδαγωγό, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό, προσαρμοσμένο στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ωφελούμενου. Ανά τρίμηνο διενεργείται αξιολόγηση από τη διεπιστημονική ομάδα όπου αποτυπώνεται η εικόνα του ωφελούμενου και τίθενται οι στόχοι για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Κατά τους 18 πρώτους μήνες υλοποίησης του Προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν τα εξής εξατομικευμένα ατομικά και ομαδικά προγράμματα:
• Ατομικά και ομαδικά προγράμματα εργοθεραπείας με στόχο τη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων των ωφελουμένων.
• Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες λογοθεραπείας για τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας.
• Ειδική Αγωγή σε συνέχεια του σχολικού προγράμματος των ωφελουμένων που παρακολουθούν τη Δημόσια Εκπαίδευση.
• Προγράμματα Ειδικής Φυσικής Αγωγής μία φορά την εβδομάδα για κάθε τμήμα εκπαίδευσης.
• Προγράμματα μουσικής – μουσικοκινητικής μία φορά την εβδομάδα για κάθε τμήμα εκπαίδευσης. Από το πρόγραμμα μουσικής – μουσικοκινητικής προέκυψε η σύνθεση μουσικού κομματιού το οποίο παρουσιάστηκε σε εκδήλωση και επιπλέον ηχογραφήθηκε σε στούντιο, εγγράφηκε σε ψηφιακό δίσκο και διανεμήθηκε στους γονείς των ωφελουμένων που συμμετείχαν σε αυτό. Οι στίχοι ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και των ωφελουμένων ενώ η μουσική επένδυση ήταν δημιουργία του μουσικού του ΚΔΗΦ.
• Εξωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και εξωτερικά προγράμματα κοινωνικοποίησης, ψυχαγωγίας, αναψυχής.
• Προγράμματα ατομικής υγιεινής και δεξιοτήτων καθημερινής ζωής (ΔΚΖ)
• Συμβουλευτική γονέων προγραμματισμένα ανά τρίμηνο σε ομαδικό και ατομικό πλαίσιο από τη διεπιστημονική ομάδα ή και εκτάκτως (ατομικά) εφόσον κρινόταν απαραίτητο.
Όλες οι υπηρεσίες αποτυπώνονται στο «Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Τμημάτων» και στο «Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Εργοθεραπειών – Λογοθεραπειών»
Το Σωματείο έχει δημιουργήσει στην ιστοσελίδα του (argonauts.gr) ειδικό σύνδεσμο με αναφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που ενημερώνεται διαρκώς με τις δράσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της Πράξης. Επιπλέον, η ίδια πληροφόρηση παρέχεται και από το λογαριασμό του Σωματείου σε ιστοσελίδα κοινωνικού δικτύου (facebook).
Έχει ενημερώσει σχετικά με την Πράξη τα Κέντρα Κοινότητας και τις κοινωνικές υπηρεσίες των όμορων Δήμων, τα ειδικά σχολεία και τα ΕΕΕΕΚ της περιοχής και συμμετέχει δια του Υπευθύνου Υλοποίησης σε συναντήσεις Φορέων που υλοποιούν το ίδιο πρόγραμμα.
Στους επόμενους μήνες και στα πλαίσια δικτύωσης, ο Φορέας θα δρομολογήσει διαδικασίες συνάντησης εκπροσώπων των Φορέων της Περιφέρειας Αττικής που υλοποιούν την ίδια Πράξη.
Τέλος, η απογευματινή λειτουργία του ΚΔΗΦ στα πλαίσια του Ε.Π., έχει δώσει τη δυνατότητα διενέργειας πρακτικής άσκησης σε σημαντικό αριθμό σπουδαστών ιδιωτικών κολεγίων, τμημάτων Β. Εργοθεραπευτή, Β. Λογοθεραπευτή και Ειδικής Αγωγής.

Η Υπεύθυνη της Πράξης
Δέσποινα Παπαστελιανού


Text Size

Ανακοινώσεις

Δωρεά Desmos

Η Διοίκηση του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ", ευχαριστεί θερμά την Desmos Non Profit Foundation για την διαρκή υποστήριξή της.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο