ΗΜΕΡΙΔΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 16 Οκτωβρίου 2019Το Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», δικαιούχος της Πράξης με τίτλο «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»

Σε συνεργασία με την Ε.ΨΥ.ΜΕ. διοργανώνει ΗΜΕΡΙΔΑ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ εκπροσώπων ΚΔΗΦ που εδρεύουν εντός της Περιφέρειας Αττικής δικαιούχοι της ίδιας Πράξης με σκοπό

 •     Τη γνωριμία μέσα από σύντομες παρουσιάσεις της Πράξης από τον κάθε δικαιούχο.
 •     Την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών.
 •     Την αναφορά σε τυχόν προβλήματα που προέκυψαν στην έως τώρα υλοποίηση και την αντιμετώπισή τους.
 •     Την επεξεργασία της Πρόσκλησης της τρέχουσας Πράξης στα σημεία εκείνα που είναι ασαφής ή δυσχεραίνει το έργο μας. Τα συμπεράσματα να προωθηθούν στη Διαχειριστική Αρχή με   την επιδίωξη να ενσωματωθούν στη νέα Πρόσκληση, λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Παράταση λειτουργίας Δομών …» (αριθμ. Πρωτ. 117366/5-11-2018) αναρτημένη στο socialattica και από την οποία προκύπτει σαφώς η πρόθεση για παράταση του προγράμματος για ακόμη τρία έτη.

Συμμετέχοντες Φορείς:

 •     Το Κέντρο «Ανοικτή Αγκαλιά» - Κέντρο Ημέρας Κορωπίου για παιδιά με αναπτυξιακές και συναισθηματικές διαταραχές.
 •     Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα.
 •     Ο Σύλλογος Αυτιστικών Παιδιών SOS.
 •     Το Κέντρο Διημέρευσης «Πόρτα Ανοιχτή».
 •     Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες «ΙΡΙΣ», του Συλλόγου «Η ΑΜΥΜΩΝΗ».
 •     Το Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Ορίζοντες"
 •     Η Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών.
 •     Ο Πανελλήνιος Σύλλογος «ΑΛΜΑ».
 •     Το Κέντρο Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΕΓΝΥΑ.
 •     Το ΚΕΑ – ΑμεΑ.
 •     Το Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ».
Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΑμεΑ - ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο