ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δυνητικά Ωφελουμένων 7ης Πρόσκλησης

Αριθμός πρωτ. 1449Λ΄                                                                                  Ημερομηνία: 29/07/2022

Απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Έπειτα από τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν για την 7η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την τροποποίηση αυτής, για υποβολή αιτήσεων ένταξης δυνητικά ωφελουμένων σε απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», που υλοποιείται από το ΚΔΗΦ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 3926/18-4-2017 και τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ 594/27-2-2020 απόφασης ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, κατά το χρονικό διάστημα από 13 Σεπτεμβρίου έως 22 Οκτωβρίου 2021, υποβλήθηκαν συνολικά οκτώ (8) αιτήσεις οι οποίες κατατάσσονται βάση μοριοδότησης, ως εξής:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

α/α

Επώνυμο & Όνομα

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης

Σύνολο μορίων

1

Λ. Α.

257Λ΄/19-10-2021

90

2

Β. Μ. Τ.

258Λ΄/22-10-2021

78

3

Σ. Η.

256Λ΄/19-10-2021

75

4

Π. Γ.

259Λ΄/22-10-2021

70

5

Σ. Α.

260Λ/22-10-2021

60

6

Κ. Ε.

255Λ΄/4-10-2021

43

7

Κ. Ε.

253Λ΄/21/9/2021

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ (χωρίς δικαστική συμπαράσταση)

8

Μ. Ε.

254Λ΄/30-9-2021

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Δεν προσκομίστηκαν φωτοαντίγραφο ΑΔΤ και Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ


Η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων

Η Υπεύθυνη της Πράξης
Δέσποινα Παπαστελιανού

Τα μέλη
Γεωργούλα Μαρία
Παπασωτηρίου Παρασκευάς
Παπαστελιανός Γεώργιος

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός πρωτ. 1245Λ΄
Ημερομηνία: 01/11/2021

Απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων

Έπειτα από την 7η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την τροποποίηση αυτής, για υποβολή αιτήσεων ένταξης δυνητικά ωφελουμένων σε απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», που υλοποιείται από το ΚΔΗΦ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 3926/18-4-2017 και τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ 594/27-2-2020 απόφασης ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, κατά το χρονικό διάστημα από 13 Σεπτεμβρίου έως 22 Οκτωβρίου 2021, υποβλήθηκαν συνολικά οκτώ (8) αιτήσεις οι οποίες μετά από ένσταση που υποβλήθηκε και τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν συμπληρωματικά, κατατάσσονται βάση μοριοδότησης, ως εξής:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

α/α

Επώνυμο & Όνομα

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης

Σύνολο μορίων

1

Λ. Α.

257Λ΄/19-10-2021

98

2

Β. Μ. Τ.

258Λ΄/22-10-2021

78

3

Σ. Η.

256Λ΄/19-10-2021

75

4

Π. Γ.

259Λ΄/22-10-2021

70

5

Σ. Α.

260Λ/22-10-2021

68

6

Κ. Ε.

253Λ΄/21/9/2021

60

7

Κ. Ε.

255Λ΄/4-10-2021

43

8

Μ. Ε.

254Λ΄/30-9-2021

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Δεν προσκομίστηκαν φωτοαντίγραφο ΑΔΤ και Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ


Η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων

Η Υπεύθυνη της Πράξης
Δέσποινα Παπαστελιανού

Τα μέλη
Γεωργούλα Μαρία
Παπασωτηρίου Παρασκευάς
Παπαστελιανός ΓεώργιοςΜετάθεση Ημερομηνίας Δημοσίευσης Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Δυνητικά Ωφελουμένων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/10/2021

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους της 7ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στην Πράξη με τίτλο: 

«Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», ότι

ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δυνητικά Ωφελούμενων, θα αναρτηθεί την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021.

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Δυνητικά Ωφελουμένων 7ης Πρόσκλησης

Αριθμός πρωτ. 1241Λ΄ Ημερομηνία: 25/10/2021

Απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων

Έπειτα από την 7η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την τροποποίηση αυτής, για υποβολή αιτήσεων ένταξης δυνητικά ωφελουμένων σε απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», που υλοποιείται από το ΚΔΗΦ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 3926/18-4-2017 και τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ 594/27-2-2020 απόφασης ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, κατά το χρονικό διάστημα από 13 Σεπτεμβρίου έως 22 Οκτωβρίου 2021, υποβλήθηκαν συνολικά οκτώ (8) αιτήσεις οι οποίες μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατατάσσονται βάση μοριοδότησης, ως εξής:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

α/α

Επώνυμο & Όνομα

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης

Σύνολο μορίων

1

Λ. Α.

257Λ΄/19-10-2021

98

2

Β. Μ. Τ.

258Λ/22-10-2021

78

3

Σ. Η.

256Λ΄/19-10-2021

70

4

Σ. Ά.

260Λ/22-10-2021

68

5

Κ. Ε.

253Λ΄/21/9/2021

60

6

Κ. Ε.

255Λ΄/4-10-2021

43

7

Μ. Ε.

254Λ΄/30-9-2021

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
Δεν προσκομίστηκαν φωτοαντίγραφο ΑΔΤ και Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ

8

Π. Γ.

259Λ΄/22-10-2021

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
Λόγω απουσίας Δικαστικής Συμπαράστασης


Προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων έως την Τετάρτη 27/10/2021, ώρα 12.00.
Ο παρών προσωρινός πίνακας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ».

Η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων

Η Υπεύθυνη της Πράξης
Δέσποινα Παπαστελιανού

Τα μέλη
Γεωργούλα Μαρία
Παπασωτηρίου Παρασκευάς
Παπαστελιανός Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 7ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Πατήστε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για να δείτε την πλήρη πρόσκληση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερα...

7η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
(Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό)
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «Η ΑΡΓΩ»
Αριθμός πρωτοκόλλου 1203Λ΄                                                                       Πειραιάς 10/09/2021

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ στον Πειραιά, του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ» στα πλαίσια της υλοποίησης του Υποέργου: «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5002482από την ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν
ΑΙΤΗΣΗ

Οι αιτούντες θα ενταχθούν σε λίστα και με σειρά προτεραιότητας (που θα προκύψει από μοριοδότηση των αιτήσεων), θα κληθούν να καλύψουν μελλοντικές κενές θέσεις ωφελουμένων στο απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης.

Δικαιούχοι: άτομα με Νοητική Υστέρηση ή/και Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, κάτοικοι Δήμου Πειραιά και όμορων Δήμων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 13/09/2021 έως 24/09/2021,
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθημερινά στην έδρα του Σωματείου Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 13:00.

 Πληροφορίες - επικοινωνία:

210 4200434 & 210 4210096 (κα Μ. Γεωργούλα, κος Π. Παπασωτηρίου) 9.00-15.00

Περισσότερα...

Απόφαση Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων

Αριθμός πρωτ. 1196Λ΄                                                                                        Ημερομηνία: 26/08/2021

Απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων

Έπειτα από την 6η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων ένταξης δυνητικά ωφελουμένων σε απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», που υλοποιείται από το ΚΔΗΦ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 3926/18-4-2017 και τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ 594/27-2-2020 απόφασης ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, κατά το χρονικό διάστημα από 3 έως 25 Αυγούστου 2021, υποβλήθηκαν συνολικά μία (1) αιτήσεις η οποία μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν γίνεται αποδεκτή συγκεντρώνοντας 47 μόρια και κατά συνέπεια καταλαμβάνει τη μία και μοναδική κενή θέση του ανωτέρω Προγράμματος.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

α/α

Επώνυμο & Όνομα

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης

Σύνολο μορίων

1

Μ. Η.

252Λ΄/17-08-2021

42

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο λογαριασμό κοινωνικού δικτύου (facebook) του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ».

Η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων

Η Υπεύθυνη της Πράξης
Δέσποινα Παπαστελιανού

Τα μέλη
Γεωργούλα Μαρία
Παπασωτηρίου Παρασκευάς
Παπαστελιανός Γεώργιος
2η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων – Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δυνητικά Ωφελουμένων.
Αριθμ. Πρωτ.: 913Λ'     
Πειραιάς 08/05/2020


Έπειτα από την 5η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την 1η Τροποποίηση αυτής, για υποβολή αιτήσεων ένταξης δυνητικά ωφελουμένων σε απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», που υλοποιείται από το ΚΔΗΦ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 3926/18-4-2017 και τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ 594/27-2-2020 απόφασης ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής κατά το χρονικό διάστημα 10 έως 24 Φεβρουαρίου 2020 το οποίο παρατάθηκε έως την 6η Μαρτίου 2020, υποβλήθηκαν συνολικά 10 αιτήσεις οι οποίες μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και την κλήρωση που διενεργήθηκε στις 08/05/2020,, κατατάσσονται, ως εξής:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

α/α

Επώνυμο & Όνομα

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης

Σύνολο μορίων

1

Β. Ν.

732Λ΄/27-2-2020

82

2

Σ. Π.

733Λ΄/5-3-2020

82

3

Λ. Β.

224Λ΄/14-2-2020

50

4

Δ. Γ.

734Λ΄/5-3-2020

47

5

Γ. Μ.

731Λ΄/27-2-2020

35

6

Κ. Α.

225Λ΄/24-2-2020

Απορρίπτεται λόγω απουσίας πιστοποιητικού ΚΕΠΑ

7

Λ. Α.

226Λ΄/24-2-2020

Απορρίπτεται λόγω απουσίας πιστοποιητικού ΚΕΠΑ

8

Χ. Α.

727Λ΄/24-2-2020

Απορρίπτεται λόγω απουσίας πιστοποιητικού ΚΕΠΑ

9

Κ. Μ.

728Λ΄/24-2-2020

Απορρίπτεται λόγω απουσίας πιστοποιητικού ΚΕΠΑ

10

Χ. Χ.-Β.

729Λ΄/24-2-2020

Απορρίπτεται λόγω απουσίας πιστοποιητικού ΚΕΠΑ

5η Πρόσκληση - Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης

Αριθμός πρωτ. 235Λ΄ Ημερομηνία: 13/03/2020
Απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων – Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Δυνητικά Ωφελουμένων.
Έπειτα από την 5η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την 1η Τροποποίηση αυτής, για υποβολή αιτήσεων ένταξης δυνητικά ωφελουμένων σε απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», που υλοποιείται από το ΚΔΗΦ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 3926/18-4-2017 και τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ 594/27-2-2020 απόφασης ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής κατά το χρονικό διάστημα 10 έως 24 Φεβρουαρίου 2020 το οποίο παρατάθηκε έως την 6η Μαρτίου 2020, υποβλήθηκαν συνολικά 10 αιτήσεις οι οποίες μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατατάσσονται βάση μοριοδότησης, ως εξής:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

α/α

Επώνυμο & Όνομα

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης

Σύνολο μορίων

1

Σ. Π.

733Λ΄/5-3-2020

82

2

Β. Ν.

732Λ΄/27-2-2020

82

3

Λ. Β.

224Λ΄/14-2-2020

50

4

Δ. Γ.

734Λ΄/5-3-2020

47

5

Γ. Μ.

731Λ΄/27-2-2020

35

6

Κ. Α.

225Λ΄/24-2-2020

Απορρίπτεται λόγω απουσίας πιστοποιητικού ΚΕΠΑ

7

Λ. Α.

226Λ΄/24-2-2020

Απορρίπτεται λόγω απουσίας πιστοποιητικού ΚΕΠΑ

8

Χ. Α.

727Λ΄/24-2-2020

Απορρίπτεται λόγω απουσίας πιστοποιητικού ΚΕΠΑ

9

Κ. Μ.

728Λ΄/24-2-2020

Απορρίπτεται λόγω απουσίας πιστοποιητικού ΚΕΠΑ

10

Χ. Χ.-Β.

729Λ΄/24-2-2020

Απορρίπτεται λόγω απουσίας πιστοποιητικού ΚΕΠΑ


Ο παρών ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο λογαριασμό κοινωνικού δικτύου (facebook) του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ». Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων έως την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020, ώρα 13.00.


Η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων
Η Υπεύθυνη της Πράξης
Δέσποινα Παπαστελιανού
Τα μέλη
Γεωργούλα Μαρία
Παπασωτηρίου Παρασκευάς
Παπαστελιανός Γεώργιος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Το Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ", δικαιούχος της Πράξης με τίτλο "Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους" 
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»

Ενημερώνει τους δυνητικά ωφελούμενους ότι στα πλαίσια της 5ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης, παρατείνεται έως την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020, ώρα 15:00.

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) ΑμεΑ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», δικαιούχος της Πράξης με τίτλο «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482 που υλοποιείται στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»

προβαίνει στην 5η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους (άτομα με νοητική αναπηρία ή/και διαταραχές αυτιστικού φάσματος) προκειμένου να υποβάλουν αίτηση ένταξης σε απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης ΑμεΑ.
Οι αιτούντες θα ενταχθούν σε λίστα και με σειρά προτεραιότητας που θα προκύψει από τη μοριοδότηση των αιτήσεων, θα κληθούν να καλύψουν μελλοντικές κενές θέσεις ωφελουμένων στο απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 10/02/2020 έως 24/02/2020, καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) και για τις ώρες από 9:00 - 15:00.


ΠΑΤΗΣΤΕ "ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ" ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Περισσότερα...

Ενδιάμεση Έκθεση Διεπιστημονικής Ομάδας - Μάρτιος 2019

Το Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ» και το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) ΑμεΑ στον Πειραιά, από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 λειτουργεί ως δικαιούχος της Πράξης με τίτλο «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία». (αριθμ. Πρωτ. απόφ. Ένταξης 3926/18-04-2017)

Περισσότερα...

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Οριστικός Πίνακας Αιτούντων

Έπειτα από την 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων ένταξης δυνητικά ωφελουμένων σε απογευματινό πρόγραμμα Διημέρευσης στα πλαίσια του Υποέργου: «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482, που υλοποιείται από το ΚΔΗΦ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 3926/18-4-2017 απόφαση ένταξης της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», Πράξη: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», κατά το χρονικό διάστημα 1η έως 19 Οκτωβρίου 2018, με δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έως την 26η Οκτωβρίου 2018 και με δεδομένο πως δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, καταρτίζεται ο ΟΡΙΣΤΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ που ακολουθεί:
4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Προσωρινός Πίνακας Αιτούντων

Έπειτα από την 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων ένταξης δυνητικά ωφελουμένων σε απογευματινό πρόγραμμα Διημέρευσης στα πλαίσια του Υποέργου: «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482, που υλοποιείται από το ΚΔΗΦ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 3926/18-4-2017 απόφαση ένταξης της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», Πράξη: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», κατά το χρονικό διάστημα 1η έως 19 Οκτωβρίου 2018,
υποβλήθηκαν συνολικά έξι (6) αιτήσεις οι οποίες μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατατάσσονται βάση μοριοδότησης, ως εξής:

Ο παρών Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Δυνητικά Ωφελουμένων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ».

Για υποβολή ενστάσεων, δίνεται προθεσμία έως την Παρασκευή 26/10/2018 και ώρα 13.00. Κατόπιν θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δυνητικά Ωφελουμένων. 

4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
(Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό)
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
«Η ΑΡΓΩ»

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ στον Πειραιά, του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ» στα πλαίσια της υλοποίησης του Υποέργου: «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5002482από την ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

 προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν
ΑΙΤΗΣΗ
για ένταξη σε απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης διάρκειας έως τον 7ο του 2020.

 Δικαιούχοι: άτομα με Νοητική Υστέρηση ή/και Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, κάτοικοι Δήμου Πειραιά και όμορων Δήμων.

Οι αιτούντες θα ενταχθούν σε λίστα και με σειρά προτεραιότητας (που θα προκύψει από μοριοδότηση των αιτήσεων), θα κληθούν να καλύψουν μελλοντικές κενές θέσεις ωφελουμένων στο απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
από 02/10/2018 έως 19/10/2018, ώρα 13.00.

Πληροφορίες - επικοινωνία:
210 4200434 & 210 4210096 (κα Μ. Γεωργούλα, κος Π. Παπασωτηρίου) 9.00-15.00


Περισσότερα...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ - 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έπειτα από την 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολής αιτήσεων ένταξης Δυνητικά Ωφελουμένων σε πρόγραμμα στα πλαίσια της Πράξης "ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ" με κωδικό ΟΠΣ 5002482 και του Υποέργου " ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ" που υλοποιείται από το ΚΔΗΦ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ", κατά το χρονικό διάστημα 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017 όπως αρχικά προβλεπόταν και την παράταση έως 15 Δεκεμβρίου 2017, υποβλήθηκαν συνολικά τέσσερις (4) αιτήσεις που μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και την κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των ισοψηφισάντων, καταρ΄τιστηκε ο παρακάτω ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ.

1. Ωφελούμενος/η Κ.Κ - 50 Μόρια
2. Ωφελούμενος/η Κ.Π. - 45 Μόρια
3. Ωφελούμενος/η Τ.Σ.Σ - 45 Μόρια
4. Ωφελούμενος/η Κ.Ε. - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω μη προσκόμισης Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους (άτομα με νοητική αναπηρία ή/και αυτισμό), για την Πράξη: "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ" με Κωδ. ΟΠΣ 5002482, ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020, με καταληκτική ημερομηνία (κατόπιν παρατάσεως) την 15η Δεκεμβρίου 2017, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα συνολικά τέσσερις (4) αιτήσεις με την παρακάτω ημερολογιακή σειρά:
Ωφελούμενος/η Τ.Σ. με αριθμ. Πρωτ. 100Λ΄/21-11-2017
Ωφελούμενος/η Κ.Κ. με αριθμ. Πρωτ. 102Λ΄/23-11-2017
Ωφελούμενος/η Κ.Π. με αριθμ. Πρωτ. 103Λ΄/15-12-2017
Ωφελούμενος/η Κ.Ε. με αριθμ. Πρωτ. 104Λ΄/15-12-2017 

Κατά τον έλεγχο και τη μοριοδότηση των αιτήσεων, προέκυψε ο παρακάτω Προσωρινός Πίνακας Ωφελουμένων.

1η ΘΕΣΗ: Ωφελούμενος/η Κ.Κ. με αριθμ. Πρωτ. 102Λ΄/23-11-2017 (50 Μόρια)
2η ΘΕΣΗ: ισοψηφία (με 45 Μόρια) των ωφελουμένων Τ.Σ. με αριθμ. Πρωτ. 100Λ΄/21-11-2017 και Κ.Π. με αριθμ. Πρωτ. 103Λ΄/15-12-2017.
Η αίτηση του ωφελούμενου/ης Κ.Ε. με αριθμ. Πρωτ. 104Λ΄/15-12-2017, απορρίπτεται λόγω μη προσκόμισης Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.

Δίνεται η δυνατότητα ενστάσεων έως την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 13:00.
 


3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ (Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό)
 ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
«Η ΑΡΓΩ»

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ στον Πειραιά, του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ» στα πλαίσια της υλοποίησης του Υποέργου: «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5002482από την ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

 προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ

Δικαιούχοι: άτομα με Νοητική Υστέρηση ή/και Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, κάτοικοι Δήμου Πειραιά και όμορων Δήμων.

Οι αιτούντες θα ενταχθούν σε λίστα και με σειρά προτεραιότητας (που θα προκύψει από μοριοδότηση των αιτήσεων), θα κληθούν να καλύψουν μελλοντικές κενές θέσεις ωφελουμένων στο απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017,

ώρα 13.00.


Περισσότερα...

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο